Ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για δημοσιοποίηση διαγραφών Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών για το έτος 2023

Ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για δημοσιοποίηση διαγραφών Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών για το έτος 2023
Δημοσιεύθηκε: Μαΐου 17, 2024-16:54 View: 16

17-05-2024 16:54

Ανακοίνωση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για δημοσιοποίηση διαγραφών Τεχνικής Επιτροπής Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών για το έτος 2023

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας δημοσιεύει τις διαγραφές του Κράτους και των ειδικών ταμείων του, στις οποίες προβαίνει η Τεχνική Επιτροπή Διαγραφής Μη Εισπράξιμων Δημοσίων Χρημάτων, Αξιών και Υλικών, που έγιναν για το έτος 2023 και υπερβαίνουν τα χίλια ευρώ (€1.000), σύμφωνα με τον περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμο, Ν.38(Ι)/2014.

Η διαγραφή των καθυστερημένων εσόδων, που έχουν αποδειχθεί ότι είναι ανεπίδεκτα είσπραξης, συνεισφέρει στο στόχο του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας για παροχή υποστήριξης προς τους λήπτες δημόσιων αποφάσεων, για επικέντρωση στην είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών προς το Κράτος που παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα εισπραξιμότητας, καθώς και στο να παρουσιάζεται αξιόπιστη και αντιπροσωπευτική εικόνα των καθυστερημένων εσόδων και των περιουσιακών στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις του Κράτους.

Το συνολικό ποσό που έχει διαγραφεί από την Τεχνική Επιτροπή Διαγραφής το 2023 και αφορά απώλειες, ελλείμματα δημόσιων χρημάτων, αξιών και υλικών και οφειλόμενα ποσά προς το Κράτος και τα ειδικά ταμεία του ανέρχεται στα €1.640.862,23, εκ των οποίων ποσό ύψους €1.624.477,25 αφορά διαγραφές πέραν των €1.000, ενώ ποσό ύψους €16.384,98 αφορά διαγραφές κάτω των €1.000.

Οι πιο πάνω διαγραφές δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

(ΝΖ/ΓΣ)

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης