Ανακοίνωση της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων αναφορικά με το Μέτρο Ενίσχυσης για το «Σχέδιο Χορηγιών για τη Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων – 2η προκήρυξη»

Ανακοίνωση της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων αναφορικά με το Μέτρο Ενίσχυσης για το «Σχέδιο Χορηγιών για τη Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων – 2η προκήρυξη»
Δημοσιεύθηκε: Φεβρουαρίου 27, 2024-10:48 View: 19

27-02-2024 10:48

Ανακοίνωση της Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων αναφορικά με το Μέτρο Ενίσχυσης για το «Σχέδιο Χορηγιών για τη Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων – 2η προκήρυξη»

 Η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων κα Στέλλα Μιχαηλίδου εξέδωσε στις 20 Φεβρουαρίου 2024 Απόφαση, σε σχέση με το Μέτρο Ενίσχυσης, με τίτλο: «Σχέδιο Χορηγιών για τη Δημιουργία, Εκσυγχρονισμό και Ψηφιακή Αναβάθμιση Μονάδων Μεταποίησης ή/και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων – 2η προκήρυξη».

Το Μέτρο περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) Κύπρου για την περίοδο 2021-2026 και θα χρηματοδοτηθεί από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Η Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και την υλοποίηση του Μέτρου είναι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται στα €7 εκατ.

Δικαιούχοι των χρηματοδοτικών ενισχύσεων που θα παραχωρούνται μέσω του Μέτρου είναι νέες ή υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με ημερομηνία 06/05/2003 και αρ.2003/361/ΕΚ που αναλαμβάνουν την υλοποίηση επενδύσεων στους επιλέξιμους κλάδους και δραστηριότητες που καλύπτει το Σχέδιο και ευρίσκονται εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν στην Κύπρο, εξαιρουμένων των περιοχών στις οποίες η Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο λόγω της τουρκικής εισβολής. Το Σχέδιο καλύπτει υφιστάμενες ή/και νέες μονάδες που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων που υπάγονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ (εφεξής ΣΛΕΕ) εκτός των προϊόντων που φαίνονται στο Παράρτημα ΙΙ του σχεδίου.

Στους Δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι αναγνωρισμένες από την Αρμόδια Αρχή Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών. Στις περιπτώσεις των Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών που εφαρμόζουν Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η επιλεξιμότητα των δράσεών τους περιορίζεται μόνο σε δράσεις που δεν περιλαμβάνονται στο Επιχειρησιακό τους Πρόγραμμα.

H διάρκεια εφαρμογής του Μέτρου θα είναι η περίοδος 2024-2026.

Η Απόφαση με αριθμό 450 έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Έφορου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων.

Η Ενωσιακή Νομική βάση της πιο πάνω Απόφασης είναι o Κανονισμός με αρ. (EE) 2022/2472 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ.

Το εν λόγω Μέτρο δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 23 Φεβρουαρίου 2024, και θα τεθεί σε ισχύ μετά την έκδοση της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(ΜΣ/ΝΓ)

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης