Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ): 3ο τρίμηνο 2023

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ): 3ο τρίμηνο 2023
Δημοσιεύθηκε: Δεκεμβρίου 08, 2023-14:05 View: 52

Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ): 3ο τρίμηνο 2023

Ανεργία 5,8%

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 3ο τρίμηνο του 2023, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 494.622 άτομα ή 65,5% του πληθυσμού (άνδρες 70,6%, γυναίκες 60,9%) σε σύγκριση με 486.492 άτομα (65,4%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 (Πίνακας 1).

 Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 466.117 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 61,7% (άνδρες 66,5%, γυναίκες 57,4%) σε σύγκριση με 453.625 άτομα (61,0%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

 Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 28.504 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 5,8% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 5,8%, γυναίκες 5,8%) σε σύγκριση με 32.868 άτομα (6,8%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.Απασχόληση
(Πίνακας 2)

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 79,3%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 84,1% και για τις γυναίκες 74,8%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 το ποσοστό ήταν 78,3% (άνδρες 84,8%, γυναίκες 72,3%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 66,8% σε σύγκριση με 65,2% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 81,8% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 15,7% και 2,5% αντίστοιχα. Για το 3ο τρίμηνο του 2022 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 80,5%, Βιομηχανία 17,2% και Γεωργία 2,3%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 8,7% της συνολικής απασχόλησης ή 40.743 άτομα (άνδρες 6,7%, γυναίκες 10,9%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 3ο τρίμηνο του 2022 ήταν 9,8% (άνδρες 8,3%, γυναίκες 11,6%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 89,6% ή 417.847 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 14,1% (58.805 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2022 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 89,1% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 11,5% είχε προσωρινή εργασία.


Ανεργία
(Πίνακας 3)

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 17,3% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 18,4%, γυναίκες 16,2%) σε σύγκριση με 19,9% (άνδρες 18,0%, γυναίκες 21,6%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 50,7% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 18,0% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 31,3% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 3ο τρίμηνο του 2022 ήταν 56,2%, 14,9% και 28,9%.

Πίνακας 1

 

 

Αριθμός

Ποσοστό (%)

Τ3 2023

Τ3 2022

Τ3 2023

Τ3 2022

Εργατικό Δυναμικό

Σύνολο

494.622

486.492

65,5

65,4

Άνδρες

254.762

253.465

70,6

71,3

Γυναίκες

239.860

233.029

60,9

60,0

 

 

 

 

Απασχόληση

 

 

 

 

Σύνολο

466.117

453.625

61,7

61,0

Άνδρες

240.065

239.397

66,5

67,4

Γυναίκες

226.052

214.228

57,4

55,2

 

 

 

 

Ανεργία

 

 

 

 

Σύνολο

28.504

32.868

5,8

6,8

Άνδρες

14.697

14.067

5,8

5,5

Γυναίκες

13.807

18.801

5,8

8,1

 

Πίνακας 2

Απασχόληση

Αριθμός

Ποσοστό (%)

Τ3 2023

Τ3 2022

Τ3 2023

Τ3 2022

Σύνολο

Α

Γ

Σύνολο

Α

Γ

Σύνολο

 Α

 Γ

Σύνολο

 Α

 Γ

 Ηλικία

 15+

466.117

240.065

226.052

453.625

239.397

214.228

61,7

66,5

57,4

61,0

67,4

55,2

 20–64

445.829

227.775

218.055

435.325

227.204

208.122

79,3

84,1

74,8

78,3

84,8

72,3

 55–64

73.045

40.206

32.840

70.148

40.548

29.600

66,8

73,9

59,7

65,2

76,0

54,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τομέας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γεωργία

11.839

10.248

1.591

10.445

8.220

2.225

2,5

4,3

0,7

2,3

3,4

1,0

 Βιομηχανία

73.016

57.952

15.065

77.918

61.714

16.204

15,7

24,1

6,7

17,2

25,8

7,6

 Υπηρεσίες

381.261

171.865

209.396

365.262

169.463

195.799

81,8

71,6

92,6

80,5

70,8

91,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Πλήρης

425.374

223.987

201.387

408.994

219.547

189.447

91,3

93,3

89,1

90,2

91,7

88,4

 Μερική

40.743

16.078

24.665

44.631

19.850

24.781

8,7

6,7

10,9

9,8

8,3

11,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Επαγγελματική. Υπόσταση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτοεργο-δοτούμενοι

48.270

28.489

19.781

49.612

29.586

20.026

10,4

11,9

8,8

10,9

12,4

9,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπάλληλοι

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σύνολο

417.847

211.575

206.271

404.013

209.811

194.202

89,6

88,1

91,2

89,1

87,6

90,7

 Μόνιμοι

359.042

186.434

172.608

357.377

192.541

164.836

85,9

88,1

83,7

88,5

91,8

84,9

 Προσωρινοί

58.805

25.141

33.664

46.636

17.271

29.366

14,1

11,9

16,3

11,5

8,2

15,1

 

Πίνακας 3

Ανεργία

Αριθμός

Ποσοστό (%)

Τ3 2023

Τ3 2022

Τ3 2023

Τ3 2022

Σύνολο

 Α

 Γ

Σύνολο

 Α

 Γ

Σύνολο

Α

Γ

Σύνολο

Α

Γ

Ηλικία

15+

28.504

14.697

13.807

32.868

14.067

18.801

5,8

5,8

5,8

6,8

5,5

8,1

15–24

7.223

3.950

3.273

8.025

3.523

4.502

17,3

18,4

16,2

19,9

18,0

21,6

25–64

21.100

10.707

10.393

24.507

10.363

14.144

4,8

4,8

4,8

5,7

4,7

6,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάρκεια

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< 6 μήνες

14.455

7.523

6.932

18.476

7.109

11.367

50,7

51,2

50,2

56,2

50,5

60,5

6–11 μήνες

5.132

2.401

2.731

4.887

2.596

2.292

18,0

16,3

19,8

14,9

18,5

12,2

12+ μήνες

8.918

4.772

4.144

9.505

4.361

5.143

31,3

32,5

30,0

28,9

31,0

27,3

Α: Άντρες    Γ: Γυναίκες

Σημείωση: Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα στους πίνακες είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.

Σημείωση: Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ταυτότητα της Έρευνας

Η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΕΔ) διεξάγεται σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε τρίμηνο με βάση τον κανονισμό (ΕΕ) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1.1.2021. Μέχρι το 2020 η ΕΕΔ διεξαγόταν με βάση τον κανονισμό 577/98 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο, η έρευνα διενεργήθηκε για πρώτη φορά το 1999 και μέχρι το 2003 διεξαγόταν το δεύτερο τρίμηνο κάθε χρόνου. Από το δεύτερο τρίμηνο του 2004 και έπειτα, η έρευνα διεξάγεται κάθε τρίμηνο, σε συνεχή βάση.

Στόχος της έρευνας είναι η συλλογή στοιχείων που είναι χρήσιμα για τη χάραξη πολιτικής σε εργατικά θέματα (απασχόληση, ανεργία) και για παρακολούθηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων που εφαρμόζονται τόσο από την Κυβέρνηση όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κάλυψη και Συλλογή Στοιχείων

Η ΕΕΔ καλύπτει δειγματοληπτικά 3.800 νοικοκυριά σε όλες τις Επαρχίες της Κύπρου που κατανέμονται ανάλογα με τον αριθμό των νοικοκυριών που διαμένουν σε αστικές και αγροτικές περιοχές.

Για σκοπούς συγκρισιμότητας των αποτελεσμάτων σε όλες τις χώρες μέλη, η έρευνα καλύπτει τον πληθυσμό των ιδιωτικών νοικοκυριών μόνο. Δεν καλύπτει άτομα που διαμένουν σε συλλογικές συμβιώσεις (δηλαδή ιδρύματα, γηροκομεία, νοσοκομεία, μοναστήρια κλπ.), στρατιώτες που υπηρετούν τη θητεία τους, καθώς επίσης φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό και Κύπριους που εργάζονται στο εξωτερικό.

Η συλλογή των στοιχείων από τη Στατιστική Υπηρεσία γίνεται με προσωπικές συνεντεύξεις και τη χρήση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και με τηλεφωνικές συνεντεύξεις.

Μεθοδολογικές Αλλαγές

Με τη θέσπιση του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Κοινωνικές Στατιστικές (2019/1700), η ΕΕΔ διεξάγεται με σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό και την εφαρμογή του ερωτηματολογίου, έτσι ώστε να είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον νέο αυτό κανονισμό. Οι σημαντικότερες αλλαγές όσον αφορά στην απασχόληση και στην ανεργία, στα πλαίσια της θέσπισης του νέου κανονισμού, είναι:

Απασχολούμενοι - μέχρι το 2020

(άτομα 15 ετών και άνω)

Απασχολούμενοι - από το 2021 και έπειτα

(άτομα 15 - 89 ετών)

(α) Άτομα που κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς εργάστηκαν για τουλάχιστον 1 ώρα για πληρωμή ή κέρδος. Περιλαμβάνονται επίσης άτομα που εργάζονται στην οικογενειακή επιχείρηση αμισθί.

α) Άτομα που κατά τη διάρκεια της εβδομάδας αναφοράς εργάστηκαν για τουλάχιστον 1 ώρα για πληρωμή ή κέρδος. Περιλαμβάνονται επίσης άτομα που εργάζονται στην οικογενειακή επιχείρηση αμισθί.

(β) Άτομα που είχαν μια εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά κατά την εβδομάδα αναφοράς:

- λόγω άδειας ασθενείας ή άδειας μητρότητας ή πατρότητας,

- για άλλους λόγους με τη διάρκεια απουσίας να είναι 3 μήνες ή λιγότερο

- για άλλους λόγους με τη διάρκεια απουσίας να είναι μεγαλύτερη από 3 μήνες και να λαμβάνουν τουλάχιστον το 50% του μισθού τους.

β) Άτομα που είχαν μια εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά κατά την εβδομάδα αναφοράς:

- λόγω άδειας διακοπών ή αργιών, ειδικών ρυθμίσεων χρόνου εργασίας, άδειας ασθενείας, άδειας μητρότητας ή πατρότητας ή εκπαίδευσης ή κατάρτισης σχετική με την εργασία,

- για άλλους λόγους με τη διάρκεια απουσίας να είναι 3 μήνες ή λιγότερο

- εποχικοί εργαζόμενοι οι οποίοι συνεχίζουν να εκτελούν τακτικά καθήκοντα για την εργασία τους κατά τη διάρκεια της νεκρής περιόδου.

Άνεργοι - μέχρι το 2020

(άτομα 15 - 74 ετών)

Άνεργοι - από το 2021 και έπειτα

(άτομα 15 - 74 ετών)

- Άτομα που δεν πληρούν τα κριτήρια για την απασχόληση (πιο πάνω)

και

- είναι διαθέσιμοι να ξεκινήσουν την εργασία τους εντός 2 εβδομάδων

και

 - αναζητούν εργασία ή έχουν ήδη βρει εργασία που θα αρχίσει σε 3 μήνες το πολύ.

- Άτομα που δεν πληρούν τα κριτήρια για την απασχόληση (πιο πάνω)

και

- είναι διαθέσιμοι να ξεκινήσουν την εργασία τους εντός 2 εβδομάδων

και

 - αναζητούν ενεργά εργασία ή έχουν ήδη βρει εργασία που θα αρχίσει σε 3 μήνες το πολύ

Οι πιο πάνω αλλαγές στους κανονισμούς δεν έχουν επηρεάσει τα αποτελέσματα της ΕΕΔ από το 2021 και μετά. Από ειδική μελέτη που διενεργήθηκε για έλεγχο των παραπάνω αλλαγών στους κανονισμούς, προκύπτει ότι η εφαρμογή του νέου κανονισμού από το 2021 και μετά δεν είχε επίπτωση στα αποτελέσματα της ΕΕΔ.

Σημειώνεται ότι, η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) έχει επηρεάσει τόσο την απασχόληση όσο και την ανεργία, αφού τα μέτρα που έχουν παρθεί από το κράτος για την αναχαίτισή της έχουν επηρεάσει επιχειρήσεις διάφορων οικονομικών δραστηριοτήτων, (π.χ. ολική ή μερική αναστολή λειτουργίας). Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα άτομα που απασχολούνταν σε αυτές τις επιχειρήσεις να μην εργάζονται για σημαντικό χρονικό διάστημα (πάνω από 3 μήνες) και άρα να μην θεωρούνται απασχολούμενοι. Επίσης, είχε σαν αποτέλεσμα άτομα τα οποία δεν εργάζονταν, να μην ψάχνουν ενεργά για εργασία (λόγω του ότι δεν υπήρχαν εργασίες), παρόλο που ήταν διαθέσιμα να εργαστούν εντός 2 εβδομάδων από την εβδομάδα αναφοράς και άρα να μην θεωρούνται άνεργοι.

Ορισμοί

Εργατικό Δυναμικό / Οικονομικά Ενεργός Πληθυσμός – Ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων και των ανέργων ηλικίας 15 ετών και άνω.

Απασχολούμενοι – Τα άτομα 15 – 89 ετών τα οποία κατά την εβδομάδα αναφοράς εργάστηκαν έστω και μια ώρα, καθώς επίσης και άτομα που είχαν εργασία αλλά απουσίαζαν προσωρινά από αυτή.

Άνεργοι – Τα άτομα 15 – 74 ετών τα οποία τηρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

  • Δεν εργάζονταν ούτε είχαν κάποια εργασία από την οποία απουσίαζαν προσωρινά την εβδομάδα αναφοράς.
  • Έψαχναν ενεργά για εργασία, δηλαδή είχαν προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες τις προηγούμενες 4 εβδομάδες για να βρουν εργασία ή βρήκαν μια εργασία που θα αρχίσει σε 3 μήνες το πολύ.
  • Ήταν διαθέσιμα να αναλάβουν εργασία εντός 2 βδομάδων από την εβδομάδα αναφοράς.

Μακροχρόνια άνεργοι – Τα άτομα 15 – 74 ετών τα οποία έψαχναν για εργασία για περίοδο 12 μηνών και άνω.

Αδρανείς – Τα άτομα 15 ετών και άνω που δεν είναι ούτε απασχολούμενοι αλλά ούτε και άνεργοι.

Ποσοστό συμμετοχής στο Εργατικό Δυναμικό – Το ποσοστό του Εργατικού Δυναμικού για οποιαδήποτε κατηγορία στο σύνολο του πληθυσμού της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ποσοστό απασχόλησης – Το ποσοστό των απασχολουμένων για οποιαδήποτε κατηγορία στο σύνολο του πληθυσμού της συγκεκριμένης κατηγορίας.

Ποσοστό ανεργίας – Το ποσοστό των ανέργων για οποιαδήποτε κατηγορία στο σύνολο του εργατικού δυναμικού της συγκεκριμένης κατηγορίας.


Εκτίμηση Απασχόλησης ΕΕΔ Vs Εθνικοί Λογαριασμοί

Οι εκτιμήσεις της απασχόλησης στους Εθνικούς Λογαριασμούς διαφέρουν από τα αποτελέσματα άλλων ερευνών και στατιστικών στοιχείων, ιδίως από εκείνα που εξάγονται από την ΕΕΔ. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν διαφορές που οφείλονται τόσο στον συνδυασμό των στατιστικών δεδομένων των διάφορων πηγών όσο και σε εννοιολογικούς λόγους.

Οι διαφορές παρουσιάζονται στο αρχείο: Διαφορές στην εκτίμηση της απασχόλησης

Για περισσότερες πληροφορίες το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Αγορά ΕργασίαςCYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων), Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel), Μεθοδολογικές Πληροφορίες, ή να επικοινωνήσει με την κα Μαρία Χατζηπροκόπη στο τηλέφωνο 22602146 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ή με τον κ. Χριστόφορο Μιχαηλίδη στο τηλέφωνο 22602154 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Οι Προκαθορισμένοι Πίνακες σε μορφή Excel περιλαμβάνουν στοιχεία μέχρι και το 4ο τρίμηνο του 2021. Για τα στοιχεία από το 1ο τρίμηνο του 2022 και μετά, η ενημέρωση θα γίνεται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB.

(ΑΦ/ΑΣΠ)

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης