Μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών

Μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών
Δημοσιεύθηκε: Δεκεμβρίου 01, 2023-13:03 View: 57

01-12-2023 13:03

Μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών

Σε σχέση με το πιο πάνω θέμα, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Η αυξανόμενη εργοδότηση έκτακτων εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες κατά τα τελευταία χρόνια, σε ποσοστό που αγγίζει το 20% του συνόλου των εκπαιδευτικών λειτουργών που είναι τοποθετημένοι στα δημόσια σχολεία, επηρεάζει αρνητικά την ομαλή υλοποίηση των εκπαιδευτικών πολιτικών, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Συγκεκριμένα:

  • Η μη διασφάλιση της μονιμότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού, παρεμποδίζει την ομαλή υλοποίηση των εκπαιδευτικών πολιτικών σε επίπεδο σχολικών μονάδων.
  • Η εργοδότηση τόσο μεγάλου αριθμού έκτακτων εκπαιδευτικών προκαλεί δυσκολίες στην έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος διδακτικός χρόνος, ενώ τα παιδιά, σε  πολλές περιπτώσεις δεν γνωρίζουν τους εκπαιδευτικούς τους πριν από τον Οκτώβριο.
  • Η απουσία αξιολόγησης των έκτακτων εκπαιδευτικών, επιφέρει προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στη διαδικασία της μάθησης και στην ποιότητα της διδασκαλίας.
  • Οι συνεχείς μετακινήσεις των έκτακτων εκπαιδευτικών και η μη μόνιμη εργοδότησή τους, προκαλούν αισθήματα ανασφάλειας στα παιδιά και εργασιακό άγχος στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα πιο πάνω, το ΥΠΑΝ αποφάσισε και εισηγήθηκε προς το Υπουργικό Συμβούλιο (ΥΣ), το οποίο και ενέκρινε την εισήγηση, τη δημιουργία 604 συνολικά πρόσθετων μόνιμων οργανικών θέσεων σε όλες τις βαθμίδες/διευθύνσεις εκπαίδευσης. Της σχετικής Απόφασης του ΥΣ προηγήθηκαν πολύμηνη διαβούλευση με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και λεπτομερής μελέτη του θέματος από το ΥΠΑΝ.

Η Απόφαση αυτή του ΥΣ δεν επιφέρει σοβαρή επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, αφού η πρόσθετη συνολική ετήσια δαπάνη δεν ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια ευρώ.

Επιπρόσθετα, η Απόφαση  εναρμονίζεται με τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται στις άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου το ποσοστό των έκτακτων εκπαιδευτικών είναι πολύ χαμηλότερο.

Τέλος, με την Απόφαση, επιτυγχάνεται διόρθωση των όποιων στρεβλώσεων προκύπτουν στη Νομοθεσία του νέου συστήματος διορισμών (κατάλογοι διορισίμων), λόγω του μεγάλου αριθμού έκτακτων/αορίστου χρόνου εκπαιδευτικών που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια.

ΙΠ

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης