Τι θα ισχυεί μετά το νέο lockdown – Μόνο με rapid test ή εμβόλιο θα ξαναπάμε καφέ και γυμναστήριο

7 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Ðïëßôåò êÜíïõí âüëôá óôï êÝíôñï ôçò ó÷åäüí Üäåéáò Ëåõêùóßáò, 14 Éáíïõáñßïõ 2021. Óå éó÷ý ôÝèçêå áðü ôçí ÊõñéáêÞ ôï ãåíéêü áðáãïñåõôéêü óôéò ìåôáêéíÞóåéò ðïëéôþí ðëçí ïñéóìÝíùí åîáéñÝóåùí, ìå óôü÷ï ôç ìåßùóç ôçò äéáóðïñÜò ôïõ êïñùíïúïý óôçí Êýðñï. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ Από την 10η Μάιου 2021 αίρονται τα  μέτρα του νέου Lockdown που αποφάσισε η Κυβέρνηση Αναστασιάδη μετά από μια περίοδο σύγχυσης και μπερδέματος σχετικά με τα νέα μέτρα που έπρεπε να παρθούν. Στις 10 Μαϊού  επαναφέρονται οι ρυθμίσεις που ισχύουν μέχρι και σήμερα 23 Απριλίου (δηλαδή πριν την εφαρμογή του νέου σκληρού lockdown), με την προϋπόθεση ότι σε χώρους όπου υπάρχει συνάθροιση οπως χώρους εστίασης χώρους συνάθροισης γυμναστήρια, λιανικό εμπόριο θέατρα, κτλ ο επισκέπτης θα πρέπει να έχει στην κατοχή του rapid test ή PCR σε ισχύ 72 ωρών ή να έχει εμβολιασθεί τουλάχιστον με την 1η δόση και να έχουν παρέλθει τρεις εβδομάδες ή να έχει νοσήσει απ ...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο