Συμφωνία Πλαίσιο για την Αγορά Υπηρεσιών για τη Διεκπεραίωση Εκτιμητικών Υποθέσεων (Διαγωνισμός αρ.2/2021)

9 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Συμφωνία Πλαίσιο για την Αγορά Υπηρεσιών για τη Διεκπεραίωση Εκτιμητικών Υποθέσεων (Διαγωνισμός αρ.2/2021)

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει προκηρύξει διαγωνισμό στις 08.04.2021 για την αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα για τη διεκπεραίωση εκτιμητικών υποθέσεων.

Ο διαγωνισμός αυτός διαχωρίζεται σε δύο μέρη:

(α) Ανοικτός διαγωνισμός για την σύναψη «συμφωνίας πλαίσιο» με ενδιαφερόμενους εκτιμητές ακινήτων με σκοπό την κατάρτιση καταλόγου που θα απαρτίζεται από μέλη του ΕΤΕΚ στον Κλάδο Εκτίμησης Γης.

(β)  Διάφοροι «μίνι-διαγωνισμοί» για ανάθεση εκτιμητικών υποθέσεων σε εκτιμητές    ακινήτων που θα ενταχθούν στον εν λόγω κατάλογο.

Επί του παρόντος, έχει προωθηθεί η διαδικασία του μέρους (α) πιο πάνω με την οποία καλούμε τους ενδιαφερόμενους φορείς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στον διαγωνισμό  μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement) στον χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy, νοουμένου ότι ικανοποιούνται τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί στα έγγραφα διαγωνισμού.

Σκοπός της φάσης αυτής του διαγωνισμού είναι η κατάρτιση καταλόγου εκτιμητών ακινήτων, μελών του ΕΤΕΚ στον Κλάδο Εκτίμησης Γης που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια και ενδιαφέρονται να παρέχουν εκτιμητικές υπηρεσίες στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Η Συμφωνία Πλαίσιο, θα ισχύει για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της Συμφωνίας, με δικαίωμα επέκτασης για ακόμα δώδεκα (12) μήνες. Οι αιτήσεις συμμετοχής για την παρούσα φάση του διαγωνισμού θα ισχύουν έως τις 07.05.2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι (προθεσμία υποβολής Προσφορών). 

Μετά την κατάρτιση του καταλόγου, θα ακολουθήσουν «Μίνι-Διαγωνισμοί» σε τακτά χρονικά διαστήματα για διάφορες επιμέρους εκτιμητικές εργασίες ανά επαρχία ή και παγκύπρια, στην οποία θα κληθούν να λάβουν μέρος, όσοι τελικά θα περιλαμβάνονται στο υπό αναφορά κατάλογο. Επί του παρόντος, τέτοιες εργασίες εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες:

  • Γενική Εκτίμηση
  • Αναγκαστική Πώληση (ΑΝΠ) – προς ικανοποίηση χρέους/οφειλής
  • Πώληση Αδιανέμητου Ακινήτου (ΠΑΑ)
  • Αγοραία Αξία ή Ενοικιαστική Αξία για την Υπηρεσία Διαχείρισης Τ/Κ  Περιουσιών
  • Οποιεσδήποτε άλλες εκτιμήσεις που αφορούν τον υπολογισμό της Αγοραίας ή/και Ενοικιαστικής Αξίας Ακινήτων.

Για οποιεσδήποτε επεξηγήσεις ή διευκρινήσεις στα έγγραφα διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις υποβάλλουν μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων (e-Procurement) στον χώρο του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy έως τις 26.04.2021 και ώρα 23:45 (προθεσμία ημερομηνίας υποβολής σχολίων/ερωτήσεων/εισηγήσεων).

(ΜΓ/ΣΧ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο