Συλλογή υπογραφών για κατάργηση του πέναλτι 12% στις συντάξεις από την ομώνυμη ομάδα πρωτοβουλίας

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
¸êôáêôï Åðáñ÷éáêü ÓõíÝäñéï ôçò ÅÊÕÓÕ ìå ôçí åõêáéñßá ôçò Ðáãêüóìéáò ÇìÝñáò ÇëéêéùìÝíùí ðñáãìáôïðïéÞèçêå óÞìåñá óôçí óõíÝ÷åéá ðïñåßá äéáìáñôõñßáò, Ëåõêùóßá 04 Ïêôùâñßïõ 2022. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ Παγκύπρια εκστρατεία συλλογής υπογραφών, που θα γίνει και διαδικτυακά με αίτημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για κατάργηση του πέναλτι 12% στις συντάξεις αποφάσισε ομόφωνα η ομάδα Πρωτοβουλίας για Κατάργηση του Πέναλτι 12% στις Συντάξεις, στη νέα της συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου στο Οίκημα της ΠΕΟ στη Λευκωσία, με τη συμμετοχή και νέων Οργανώσεων. ‘Οπως ανακοίνωσε η ΕΚΥΣΥ, αποφασίστηκε παράλληλα, να ζητηθούν συναντήσεις με τα κόμματα και τους υποψήφιους Προέδρους για να δοθεί η δυνατότητα στη Ομάδα Πρωτοβουλίας  να τους ενημερώσει  και να ζητήσει  την στήριξή τους. Προστίθεται πως η Ομάδα Πρωτοβουλίας θα αξιολογήσει στη συνέχεια τα αποτελέ&s...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο