Σοβαρές αδυναμίες στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου της ΑΛΚ διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Αδυναμίες ως προς τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών, που διέπουν την υλοποίηση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού, καθώς και τη ρύθμιση θεμάτων που σχετίζονται με το προσωπικό, διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία στην Ειδική Έκθεσή της για την Αρχή Λιμένων Κύπρου (ΑΛΚ). Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι εντόπισε σοβαρές αδυναμίες στα συστήματα εσωτερικού έλεγχου της Αρχής, που αφορούν στη μη ορθή εφαρμογή των όρων των συμβάσεων μίσθωσης υπηρεσιών, στη μη διασφάλιση της πληρότητας και έγκαιρης καταχώρισης της αλληλογραφίας, των πρακτικών και άλλων εγγράφων σε φακέλους, λανθασμένη ή/και καταβολή μη πραγματοποιηθείσας υπερωριακής αποζημίωσης, μη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για είσπραξη οφειλών, σημαντική καθυστέρηση στην τιμολόγηση δικαιωμάτων χρήσης λιμενικών χώρων κ.ά. Διαπίστωσε, επίσης, μη συμμόρφωση με την περί δημοσίων...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο