Σύνοψη και σχόλια στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις αρ. 1646/2017, 1650/2017, 53/2018 και 125/2018, ExxonMobil Cyprus Ltd, Hellenic Petroleum Cyprus Ltd, Petrolina (Holdings) Public Ltd και Coral Energy Products Cyprus Ltd v. Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, ημερ. 29/4/2021

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Οι συνεκδικαζόμενες προσφυγές ασκήθηκαν από τις εταιρείες ExxonMobil Cyprus Ltd, Hellenic PetroleumCyprus Ltd, Petrolina (Holdings) Public Ltd και Coral Energy Products Cyprus Ltd (εφεξής οι «Αιτητές» ή «εταιρείες πετρελαιοειδών») εναντίον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Καθ’ ης η Αίτηση» ή «Επιτροπή») για ακύρωση της απόφασης με αριθμό 51/2017 και ημερομηνία 30/10/2017 (στο εξής η «Προσβαλλόμενη Απόφαση») με την οποία τους επιβλήθηκε συν&omic...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο