Σύνοψη και σχόλια στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου στην Προσφυγή αρ. 1457/2018, FISSLER GMBH v. Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, ημερ. 16/5/2021

4 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Εισαγωγή Η παρούσα προσφυγή ασκήθηκε από την εταιρεία Fissler GmBH (εφεξής η «Αιτήτρια») εναντίον της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού (εφεξής η «Επιτροπή» ή «Καθ’ ης η Αίτηση») για ακύρωση της απόφασης με αριθμό 42/2012 με την οποία της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους €168.441,63 λόγω παράβασης του άρθρου 6(2) του περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμου, Νόμος 13(Ι)/2008 (εφεξής ο «Νόμος»). Ιστορικό Στις 2/7/2010 η εταιρεία Alpha Electric House Ltd (εφεξής η «Καταγγέλλουσα»), υπέβαλε ενώπιον της Επιτροπής καταγγελία εναντίον της Αιτήτριας για πιθανολογούμενη παράβαση του άρθρου 6(2) του Νόμου στη βάση επιβολής αυθαίρετων όρων συναλλαγής. Η Επιτροπή, αφού εξέτασε τα ενώπιον της στοιχεία και δεδομένα, κατέληξε με την απόφασή της ημερ. 3/10/2012, ότι οι πράξεις και/ή ...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο