Σε Λεωφόρο Βάσου Λυσσαρίδη μετονομάστηκε η Λεωφόρος Λεμεσού στη Λάρνακα

2 ημέρες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
ÐñáãìáôïðïéÞèçêå ç ôåëåôÞ ìåôïíïìáóßáò ôçò Ëåùöüñïõ Ëåìåóïý óå Ëåùöüñï ÂÜóïõ Ëõóóáñßäç, ðáñÜ ôï Áñ÷áßï Õäñáãùãåßï ÊáìÜñùí óôç ËÜñíáêá. Ôá áðïêáëõðôÞñéá ôÝëåóáí ï Ðñüåäñïò ôçò ÅÄÅÊ, Ìáñßíïò Óéæüðïõëïò, ï ÄÞìáñ÷ïò ËÜñíáêáò ÁíäñÝáò Âýñáò, ï ÄÞìáñ÷ïò Áñáäßððïõ ÅõÜããåëïò Åõáããåëßäçò êáé Ìçôñïðïëßôçò Êéôßïõ ÍåêôÜñéïò. Πραγματοποιήθηκε η τελετή μετονομασίας της Λεωφόρου Λεμεσού σε Λεωφόρο Βάσου Λυσσαρίδη, παρά το Αρχαίο Υδραγωγείο Καμάρων στη Λάρνακα. Τα αποκαλυπτήρια τέλεσαν ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, ο Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Βύρας, ο Δήμαρχος Αραδίππου Ευάγγελος Ευαγγελίδης και ο Μητροπολίτης Κιτίου Νεκτάριος. Ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος στον χαιρετισμό του εξέφρασε τις ευχαριστίες του κόμματός του στους Δημάρχους Λάρνακας και Αραδίππου Ανδρέα Βύρα και Ευάγγελο Ευαγγελίδη και στα μέλη των δημοτικών &sig...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο