“Πρωτιά” και πάλι για επ. Λεμεσού στις καταγγελίες για παραβίαση των μέτρων κατά covid-19

9 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Áóôõíïìéêïß êÜíïõí åëÝã÷ïõò óå ðåæïýò ãéá íá äéáðéóôþóïõí áí öÝñïõí ìáæß ôïõò ôï Ýíôõðï Þ ôï çëåêôñïíéêü ìÞíõìá ôçò äÞëùóçò ãéá ôçí ìåôáêßíçóç, êáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôùí ìÝôñùí áðáãüñåõóçò ôçò êõêëïöïñßáò ôùí ðïëéôþí ëüãù êïñùíïúïý, Ëåõêùóßá 14 Éáíïõáñßïõ 2021. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ Συνολικά η Αστυνομία το τελευταίο 24ωρο προέβη σε 10,600 ελέγχους παγκύπρια για παραβίαση μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID και κατήγγειλε 180 πολίτες και 2 ιδιοκτήτες υποστατικών. Οι περισσότερες καταγγελίες αφορούν μη χρήση μάσκας και παράλειψη αποστολής  sms για διακινήσεις. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του γραφείου Τύπου της Αστυνομίας, στη Λευκωσία έγιναν 1,956 έλεγχοι και καταγγέλθηκαν  37 πολίτες, στη Λάρνακα 1,713 έλεγχοι και προέκυψαν καταγγελίες εναντίον 16 πολιτών, στη Λεμεσό διενεργήθηκαν 2,936 έλεγχοι και καταγγέλθηκαν  2 ιδιοκτήτες υποστατικών και 92 πολίτες και στην Πάφο η Αστυν&om...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο