Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2021

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) έχει καθιερώσει την 28η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία», με στόχο την περαιτέρω προβολή του θέματος της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών σε διεθνές επίπεδο.

Λόγω της πανδημίας COVID-19, η φετινή Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2021 έχει τίτλο:

«Προβλέψτε, Προετοιμαστείτε και Αντιμετωπίστε τις Κρίσεις – Επενδύστε σε Ανθεκτικά Συστήματα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας».

Στόχος της Δ.Ο.Ε. είναι να ευαισθητοποιήσει τους εμπλεκόμενους και να ενθαρρύνει τον διάλογο σχετικά με τη σημασία της δημιουργίας και της επένδυσης σε ανθεκτικά συστήματα Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας (ΕΑΥ), τόσο σε εθνικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, τα οποία θα προσφέρουν τη βάση για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων και κρίσεων.

Κρίσεις όπως αυτές που δημιούργησε η πανδημία COVID-19 εμφανίζονται χωρίς προειδοποίηση και δοκιμάζουν την ικανότητα απόκρισης και την ανθεκτικότητα των συστημάτων δημόσιας υγείας και των συστημάτων της ΕΑΥ. Και ενώ τα συστήματα δημόσιας υγείας έχουν την ευθύνη για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού SARS CoV 2, ή άλλων κρίσεων στη δημόσια υγεία, γίνεται πλέον εμφανές ότι τα εθνικά σχέδια δράσης και απόκρισης σε περίπτωση έκτακτης κατάστασης πρέπει να ενσωματώνουν ενεργά την ΕΑΥ.  Με την ενσωμάτωση επιτυγχάνεται η αντιμετώπιση της πανδημίας και η γρηγορότερη ανάκαμψη, αποφεύγοντας την περαιτέρω μετάδοση, αλλά και δημιουργείται ανθεκτικότητα στην αντιμετώπιση μελλοντικών κρίσεων που ενδέχεται να προκύψουν, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας σε εθνικό επίπεδο. Ένα τέτοιο εθνικό σχέδιο,  πρέπει να περιλαμβάνει διαδικασίες για την παροχή πληροφοριών και συμβουλών σχετικά με την ΕΑΥ σε διαφορετικές ομάδες στόχους με διαφορετικούς σκοπούς. Πρέπει επίσης να στοχεύει στην αύξηση της ευαισθησίας των εργοδοτών, των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, καθώς και του γενικού πληθυσμού σχετικά με τη σημασία της πρόληψης των επαγγελματικών ατυχημάτων και ασθενειών, την ανάγκη για εφαρμογή πρακτικών μέτρων στην ΕΑΥ και την επαγγελματική κατάρτιση και έρευνα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία.

Η παρούσα όμως κρίση είχε και πολύ μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις σε όλες σχεδόν τις πτυχές του κόσμου της εργασίας. Οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού στους χώρους εργασίας, αλλά και πρόσθετους κινδύνους που έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού. Η εφαρμογή νέων μορφών εργασιακών ρυθμίσεων, όπως για παράδειγμα η τηλεργασία, έχουν παρουσιάσει μεν πολλές ευκαιρίες για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους, αλλά ενέχουν δυνητικούς κινδύνους ασφάλειας και υγείας, περιλαμβανομένων των ψυχοκοινωνικών κινδύνων. Για την αντιμετώπιση λοιπόν τέτοιων καταστάσεων, είναι προφανές ότι, στο επίπεδο της κάθε επιχείρησης, απαιτείται η ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος διαχείρισης της ΕΑΥ, το οποίο θα συμβάλλει ώστε η επιχείρηση να οργανώνει γρήγορες, συντονισμένες και αποτελεσματικές αντιδράσεις όταν αντιμετωπίζει απρόβλεπτες καταστάσεις, όπως η πανδημία COVID-19.  Για την επίτευξη του στόχου αυτού, είναι αναγκαίο όπως εντός της επιχείρησης υπάρχουν μηχανισμοί για την ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων και διαδικασίες για συντονισμένη επικοινωνία και πληροφόρηση με στόχο την προώθηση της συμμόρφωσης και την έγκριση κατάλληλων μέτρων. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ευαισθητοποίησης, της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης των εργαζομένων σχετικά με την ΕΑΥ, μέσω της ύπαρξης ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών και φυσικά μέσω της συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους.  Με την ουσιαστική εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος, η επιχείρηση θα είναι σε θέση να απορροφά απρόβλεπτες απειλές και να αντιμετωπίζει νέους κινδύνους, ενώ ταυτόχρονα να συνεχίζει να προστατεύει τους εργαζομένους από τους εργασιακούς κινδύνους, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχεια της επιχειρησιακής δραστηριότητας.

Η αφίσα και η έκθεση που έχει ετοιμάσει η Δ.Ο.Ε. για το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2021 είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/events-training/events-meetings/world-day-safety-health-at-work/WCMS_769834/lang--en/index.htm

(ΜΓ/ΕΧΡ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο