Ομιλία της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου στην Τελετή Έναρξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2021

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Ομιλία της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου στην Τελετή Έναρξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2021

Σας καλωσορίζω στην Τελετή Έναρξης της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2021, η οποία διοργανώνεται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία.

Η φετινή τελετή, η οποία πραγματοποιείται σε ιδιαίτερες συνθήκες λόγω των μέτρων που λαμβάνονται για διαχείριση της πανδημίας COVID-19, εντάσσεται στο πλαίσιο της τριετούς Ευρωπαϊκής Εκστρατείας πρόληψης εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών 2020-2022 με θέμα «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας – Μειώστε την καταπόνηση», η οποία επικεντρώνεται στις Μυοσκελετικές Παθήσεις που σχετίζονται με την εργασία.

Οι Μυοσκελετικές Παθήσεις παραμένουν το συχνότερo αναφερόμενο πρόβλημα υγείας που συνδέεται με την εργασία στην Ευρώπη, το οποίο επηρεάζει τους εργαζομένους σε όλες τις θέσεις εργασίας και σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.  Με βάση στοιχεία έρευνας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση περίπου τρεις στους πέντε εργαζόμενους δηλώνουν ότι πάσχουν από Μυοσκελετικές Παθήσεις, παρά την ύπαρξη νομοθεσίας και πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην πρόληψή τους.

Οι περισσότερες Μυοσκελετικές Παθήσεις που σχετίζονται με την εργασία είναι συσσωρευτικές παθήσεις, που οφείλονται στην επαναλαμβανόμενη έκθεση σε καταπονήσεις υψηλής ή χαμηλής έντασης για μεγάλη χρονική περίοδο.  Οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις, η παρατεταμένη παραμονή σε καθιστή θέση και η άρση ή μεταφορά ατόμων και φορτίων μεγάλου βάρους, είναι ορισμένοι μόνο από τους παράγοντες κινδύνου που συμβάλλουν σε αυτές τις διαταραχές, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν τους μύες, τις αρθρώσεις, τους τένοντες ή τα οστά.  Οι Μυοσκελετικές Παθήσεις που σχετίζονται με την εργασία επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα ζωής των εργαζομένων και συγκαταλέγονται στις κύριες αιτίες που ευθύνονται για τη συχνή λήψη αδειών ασθένειας, τη μείωση της ικανότητας για εργασία και για πρόωρη συνταξιοδότηση.  Από τις Μυοσκελετικές Παθήσεις που σχετίζονται με την εργασία προκύπτει τεράστιο κόστος, το οποίο επιβαρύνει εργαζόμενους, εργοδότες, υπηρεσίες υγείας, καθώς και την ευρύτερη κοινωνία και οικονομία.

Στόχος λοιπόν της τριετούς αυτής πανευρωπαϊκής εκστρατείας, η οποία οργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, είναι η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ εργοδοτών, εργαζομένων και άλλων ενδιαφερομένων με σκοπό την πρόληψη των Μυοσκελετικών Παθήσεων και την προαγωγή της καλής μυοσκελετικής υγείας των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιμέρους σκοποί της εκστρατείας είναι:

  • Η προαγωγή της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία της πρόληψης των Μυοσκελετικών Παθήσεων μέσω της παροχής στοιχείων και αριθμών που αφορούν την έκθεση στις Μυοσκελετικές Παθήσεις και τον αντίκτυπό τους στα άτομα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία.
  • Η προαγωγή της Εκτίμησης των Κινδύνων και της διαχείρισης των Μυοσκελετικών Παθήσεων.
  • Η ανάδειξη της σημασίας της υποστήριξης των εργαζομένων με χρόνιες Μυοσκελετικές Παθήσεις για την επανένταξη και την παραμονή τους στην εργασία και τρόπων με τους οποίους αυτό μπορεί να επιτευχθεί.
  • Η ενθάρρυνση για αποτελεσματική συνεργασία, φέρνοντας σε επικοινωνία διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς και διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών και ορθών πρακτικών.

Οι Μυοσκελετικές Παθήσεις αποτελούν πρόβλημα για όλους αλλά μπορούν να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν με επιτυχία.  Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της υιοθέτησης μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης διαχείρισης, η οποία θα βασίζεται στις αρχές της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Πλαισίου για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, μεταξύ των οποίων είναι η εκτίμηση των κινδύνων κατά την εργασία, η ιεράρχηση των μέτρων πρόληψης και η συμμετοχή των εργαζομένων.

Η προσέγγιση αυτή όμως πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο την πρόληψη νέων περιστατικών, αλλά και τις πολιτικές που να διευκολύνουν την επιστροφή και την παραμονή στην εργασία, την αποκατάσταση και την επανένταξη των εργαζομένων που πάσχουν από Μυοσκελετικές Παθήσεις.  Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόσουν πολιτικές με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό των Μυοσκελετικών Παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία, καθώς είναι αδήριτη ανάγκη το γηράσκον εργατικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμένει υγιές και παραγωγικό.

Κυρίες και Κύριοι,

Η διασφάλιση του βέλτιστου δυνατού εργασιακού περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και την ευημερία του εργατικού δυναμικού και, ως εκ τούτου, αποτελεί καθήκον όλων των εργοδοτών.  Πέραν όμως των νομικών υποχρεώσεων, υπάρχουν σημαντικοί επιχειρηματικοί λόγοι για να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση ή ένας οργανισμός τις Μυοσκελετικές Παθήσεις στους χώρους εργασίας που είναι υπό την ευθύνη του.  Εφόσον είναι δυνατή η πρόληψη και η διαχείριση των Μυοσκελετικών Παθήσεων, το κόστος που συνδέεται με αυτές μπορεί να περιοριστεί.  Το κέρδος από την καλή ποιότητα ζωής των εργαζομένων για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς αλλά και γενικότερα για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης είναι τόσο σημαντικό, ώστε να δικαιολογεί κάθε δυνατή προσπάθεια.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι στο νέο Στρατηγικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, το οποίο καλύπτει την περίοδο 2021 – 2027, γίνεται σαφής αναφορά στην ανάγκη λήψης δράσεων, τόσο σε ενωσιακό όσο και σε εθνικό επίπεδο, οι οποίες θα καλύπτουν το θέμα των Μυοσκελετικών Παθήσεων. Στο πλαίσιο αυτό και στη νέα Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2021 – 2027, η οποία θα συμφωνηθεί μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων, θα γίνεται αναφορά στην προσπάθεια αντιμετώπισης των Μυοσκελετικών Παθήσεων και στην προσπάθεια προώθησης πολιτικών με σκοπό να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν λόγω της γήρανσης του εργατικού δυναμικού ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων.

Επιπρόσθετα, η Κύπρος, μέσω του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, συμβαδίζει και θα συνεχίσει να συμβαδίζει με την πορεία και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας με την εναρμόνιση των νομοθεσιών στα θέματα αυτά, με τη διεξαγωγή εκστρατειών διαφώτισης και επιθεωρήσεων καθώς και με άλλες δράσεις οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση των επιπέδων προστασίας της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των εργαζομένων.

Στην προσπάθεια αυτή, ως Υπουργείο αρμόδιο για την προστασία και ευημερία των εργαζομένων, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεργασία και την εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων αλλά και άλλων εμπλεκόμενων φορέων.  Άλλωστε, η μακροχρόνια εμπειρία μας έχει δείξει ότι μόνο μέσα από τη συνεργασία, το διάλογο και τη συμμετοχή όλων μπορούμε να βαδίσουμε στο δρόμο της ευημερίας και της κοινωνικής προόδου.

Με τα πιο πάνω, κηρύσσω τη έναρξη της Εβδομάδας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 2021 και συγχαίρω όσους έλαβαν μέρος και όσους βραβεύτηκαν στους διαγωνισμούς που προκήρυξε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. 

Σας ευχαριστώ.

(ΝΓ/IK)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο