Καμπάνα σε 20 πολίτες και ένα υποστατικό μετά από ελέγχους για μέτρα κατά COVID

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Áóôõíïìéêïß êÜíïõí åëÝã÷ïõò óå ðåæïýò ãéá íá äéáðéóôþóïõí áí öÝñïõí ìáæß ôïõò ôï Ýíôõðï Þ ôï çëåêôñïíéêü ìÞíõìá ôçò äÞëùóçò ãéá ôçí ìåôáêßíçóç, êáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôùí ìÝôñùí áðáãüñåõóçò ôçò êõêëïöïñßáò ôùí ðïëéôþí ëüãù êïñùíïúïý, Ëåõêùóßá 14 Éáíïõáñßïõ 2021. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ H Αστυνομία διενήργησε 2.873 ελέγχους το τελευταίο 24ωρο κατά τη διάρκεια των οποίων προέκυψαν καταγγελίες κατά 20 πολιτών και 1 υπεύθυνου υποστατικού για μη εφαρμογή μέτρων κατά της COVID-19. Σύμφωνα με την Αστυνομία, στη Λευκωσία  έγιναν 1.301 έλεγχοι και καταγγέλθηκαν 6 πολίτες, στη Λάρνακα 514 έλεγχοι από τους οποίους προέκυψε καταγγελία κατά ενός υποστατικού και στη Λεμεσό 197 έλεγχοι και καταγγελίες 6 πολιτών. Στην Πάφο καταγγέλθηκαν 6 πολίτες σε 170 ελέγχους, στην Αμμόχωστο έγιναν 370 έλεγχοι και καταγγέλθηκαν 2 πολίτες και στη Μόρφου δεν προέκυψε καταγγελία σε σύνολο 98 ελέγχων. Η Τροχαία διενήρ&ga...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο