Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση: 3ο Τρίμηνο 2023

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση: 3ο Τρίμηνο 2023
Δημοσιεύθηκε: Νοεμβρίου 21, 2023-13:15 View: 38

Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση: 3ο Τρίμηνο 2023


Ετήσια Μεταβολή +9,7%

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2023 έφτασε στις 162,8 μονάδες (βάση 2015=100) σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 9,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους αυξήσεις κατέγραψαν όλες οι επιμέρους οικονομικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα: οι χερσαίες μεταφορές 11,4%, οι αεροπορικές μεταφορές μαζί με την αποθήκευση και τις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 10,9%, οι πλωτές μεταφορές 1,3% και οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες 0,3%.

Κατά την ερίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση σημείωσε αύξηση της τάξης του 18,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Πίνακας

Κώδικας NACE Αναθ. 2

Οικονομική Δραστηριότητα

Δείκτης Κύκλου Εργασιών

Ποσοστιαία Μεταβολή

 

(2015=100)

(%)

 

Ιουλ-Σεπ

2022

Ιουλ-Σεπ

2023

Ιουλ-Σεπ 2023/2022

Ιαν-Σεπ

2023/2022

 
 

Η

Μεταφορές και Αποθήκευση

148,4

162,8

9,7

18,0

 

49

Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών

154,4

172,0

11,4

13,2

 

50

Πλωτές μεταφορές

87,2

88,3

1,3

6,8

 

51+52

Αεροπορικές μεταφορές και Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστηριότητες

134,8

149,4

10,9

17,6

 

53

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

125,7

126,1

0,3

8,1

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Ορισμοί

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση παρακολουθεί τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις που αφορούν στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των χερσαίων μεταφορών και μεταφορών μέσω αγωγών, των πλωτών μεταφορών, των αεροπορικών μεταφορών, της αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων (περιλαμβάνει τη δραστηριότητα των πλοιοκτητριών εταιρειών οι οποίες έχουν φυσική παρουσία στην Κύπρο) και των ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δραστηριοτήτων.

Συλλογή στοιχείων

Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο πάνω κλάδους. Διεξάγεται τηλεφωνικώς, με χρήση τηλεομοιότυπου και με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Τα στοιχεία συλλέγονται σε τριμηνιαία βάση.

Μέθοδος υπολογισμού

Ο Δείκτης παράγεται για τους πέντε κλάδους του Συστήματος Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE Αναθ. 2) που αποτελούν τον τομέα των Μεταφορών και Αποθήκευσης. Έχει ως έτος βάσης το 2015, δείχνει δηλαδή την μεταβολή στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων για την περίοδο αναφοράς σε σχέση με το μέσο όρο του 2015. Κατά το έτος βάσης, ο μέσος όρος των τριμηνιαίων δεικτών είναι 100.

Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται για τη στάθμιση προέρχονται από τις συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων κατά το έτος βάσης (2015) και αντικατοπτρίζουν τον κύκλο εργασιών κάθε κλάδου σε σχέση με το σύνολο του τομέα.

Ο καταρτισμός του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2152 σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές για τις επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Υπηρεσίες

CYSTAT-DB (Βάση Δεδομένων)

Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel)

Οι Προκαθορισμένοι Πίνακες σε μορφή Excel περιλαμβάνουν στοιχεία μέχρι και το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Για το δεύτερο τρίμηνο του 2023 και μετέπειτα, η ενημέρωση γίνεται μόνο στη Βάση Δεδομένων CYSTAT-DB.

Επικοινωνία: 
Άντρη Μηλιδώνη 
Τηλ:+357 22 602240
Ηλ. Ταχ.: [email protected]

(ΜΣ)

Adblock test (Why?)

Read this on Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών Κυβέρνησης