Για μη χρήση μάσκας ή μη αποστολής SMS οι περισσότερες καταγγελίες το τελευταίο 24ωρο

7 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Áóôõíïìéêïß êÜíïõí åëÝã÷ïõò óå ðåæïýò ãéá íá äéáðéóôþóïõí áí öÝñïõí ìáæß ôïõò ôï Ýíôõðï Þ ôï çëåêôñïíéêü ìÞíõìá ôçò äÞëùóçò ãéá ôçí ìåôáêßíçóç, êáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôùí ìÝôñùí áðáãüñåõóçò ôçò êõêëïöïñßáò ôùí ðïëéôþí ëüãù êïñùíïúïý, Ëåõêùóßá 14 Éáíïõáñßïõ 2021. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ Σε 192 καταγγελίες πολιτών και 2 υποστατικών για παραβίαση των μέτρων περιορισμού της διασποράς της νόσου του κορωνοϊού προχώρησε η Αστυνομία το τελευταίο 24ωρο. Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, εκπρόσωπος του Κλάδου Επικοινωνίας Αρχηγείου Αστυνομίας ανέφερε ότι από τις 6.00 το πρωί της Τρίτης μέχρι τις 6.00 πμ σήμερα, πραγματοποιήθηκαν 9.814 έλεγχοι. Όσον αφορά τους ελέγχους κατά επαρχία, στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκαν 1.491 έλεγχοι και προέκυψαν 45 καταγγελίες πολιτών, στη Λεμεσό πραγματοποιήθηκαν 2.720 έλεγχοι με 72 καταγγελίες πολιτών, στη Λάρνακα πραγματοποιήθηκαν 1.571 έλεγχοι με 14 καταγγελίες πολιτών, &s...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο