Επιτυχής η στάση εργασίας στα δημόσια νοσηλευτήρια, συμφωνία με ΟΚΥπΥ αναφέρουν ΣΕΚ και ΠΕΟ

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Äßùñç óôÜóç åñãáóßáò ðñáãìáôïðïßçóå óÞìåñá ôï ùñïìßóèéï ðñïóùðéêü, ðïõ óôåëå÷þíåé ôïí Ïñãáíéóìü Êñáôéêþí Õðçñåóéþí Õãåßáò (ÏÊÕÐÕ), Ëåõêùóßá 07 Áðñéëßïõ 2021. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ Η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ  σε ανακοίνωση που εξέδωσαν το απόγευμα της Τετάρτης αναφέρουν ότι νωρίτερα την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία παγκύπρια, προειδοποιητική δίωρη στάση εργασίας του ωρομίσθιου προσωπικού στα δημόσια νοσηλευτήρια και αναφέρει ότι η καθολική συμμετοχή του ωρομισθίων προσωπικού στα δημόσια Νοσηλευτήρια έδωσε το μήνυμα ότι υπάρχει ενότητα μεταξύ των εργαζομένων και δεν θα υπάρξει ανοχή στην παραβίαση των όρων και κανονισμών απασχόλησης του. Ανακοίνωσαν επίσης ότι σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την ίδια μέρα μεταξύ μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΥπΥ και των Γενικών Γραμματέων των συντεχνιών ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ και ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ υπήρξε για πρώτη φορά η το&...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο