Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): Μάρτιος 2021

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Ετήσια Μεταβολή 0,3%

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάρτιο 2021 αυξήθηκε κατά 0,3% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020, ενώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 1,4%. Για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2021, σημειώθηκε μείωση 0,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Πίνακας 1)

 

Σημείωση: Ο ΕνΔΤΚ Ευρωζώνης για τον τελευταίο μήνα βασίζεται σε εκτίμηση της EUROSTAT (flash estimate).

Συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2020, η κατηγορία Μεταφορές (6,0%) παρουσίασε τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή, ενώ οι κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο, και Επικοινωνίες παρουσίασαν τις μεγαλύτερες αρνητικές μεταβολές με ποσοστά 5,5% και 4,0% αντίστοιχα. (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2021, η μεγαλύτερη μεταβολή καταγράφηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση (11,7%). (Πίνακας 1)

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (-5,4%), Επικοινωνίες (-4,0%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-3,0%). (Πίνακας 1)

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Μάρτιο του 2020 όσο και με τον προηγούμενο μήνα παρατηρήθηκε στην κατηγορία Ενέργεια με ποσοστά -5,8% και 3,0% αντίστοιχα. (Πίνακας 2)

Πίνακας 1

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

ΕνΔΤΚ (2015=100)

Μεταβολές (%)

Φεβρουάριος2021

Μάρτιος2021

Μαρ 21/

Μαρ 20

Μαρ 21/

Φεβ 21

Ιαν- Μαρ 21/

Ιαν- Μαρ 20

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

101,31

101,75

-1,4

0,4

-3,0

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

96,06

95,82

-1,7

-0,2

-1,3

Ένδυση και Υπόδηση

87,17

97,36

-0,4

11,7

1,4

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

104,94

105,76

-5,5

0,8

-5,4

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

93,91

94,41

-0,2

0,5

-0,5

Υγεία

102,57

102,95

0,7

0,4

0,5

Μεταφορές

93,14

96,46

6,0

3,6

2,2

Επικοινωνίες

91,28

91,29

-4,0

0,0

-4,0

Αναψυχή και Πολιτισμός

104,09

104,06

2,8

0,0

2,7

Εκπαίδευση

105,53

105,53

0,0

0,0

0,0

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

99,36

99,42

0,2

0,1

0,1

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

99,72

100,26

0,1

0,5

0,4

Γενικός Εναρμονισμένος ΔΤΚ

98,50

99,89

0,3

1,4

-0,5

Πίνακας 2

Οικονομικές Κατηγορίες

Συντελεστές Στάθμισης

Μεταβολές (%)

Μάρτιος 21/

Μάρτιος 20

Μάρτιος 21/

Φεβρουάριος 21

Γενικός Εν.ΔΤΚ

   1000

0,3

1,4

Ενέργεια

84,01

-5,8

3,0

Τρόφιμα-Αλκοολούχα Ποτά-Καπνός

236,04

-1,5

0,3

Μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα

219,83

0,1

2,9

Υπηρεσίες

460,13

2,1

0,8

         

Σημείωση: Οι επιμέρους συντελεστές στάθμισης υπολογίζονται με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Η διαφορά στο άθροισμα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.   

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά και τους τουρίστες εντός της οικονομικής επικράτειας της χώρας. Ο ΕνΔΤΚ υπολογίζεται σύμφωνα με μια εναρμονισμένη προσέγγιση και μεθοδολογία όπως καθορίστηκαν από την ΕΕ με μια σειρά σχετικών Κανονισμών.

Η Ετήσια μεταβολή δείχνει τη μεταβολή του ΕνΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Προϊόντα/Υπηρεσίες

Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018, τα προϊόντα που περιέχονται στον ΕνΔΤΚ αναθεωρήθηκαν. Η αναθεώρηση βασίστηκε στα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο αρχείο «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή» που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας στο στατιστικό θέμα «Οικονομία/Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», στο μέρος Μεθοδολογία.

Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις επαρχίες είναι οι ακόλουθες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 805 ειδών (αγαθών και υπηρεσιών) καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη). Οι συλλεγόμενες τιμές είναι πραγματικά καταβαλλόμενες τιμές από τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων και των διάφορων φόρων (ΦΠΑ, φόροι κατανάλωσης). Λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του Δείκτη και οι τιμές των ξεπουλημάτων καθώς και οι τιμές άλλων προσφορών εφόσον ισχύουν γενικά και δεν υπόκεινται κάτω από όρους.

Συντελεστές στάθμισης των ειδών

Οι συντελεστές στάθμισης των ειδών του ΕνΔΤΚ υπολογίζονται βάσει των καταναλωτικών δαπανών (των νοικοκυριών και τουριστών), που πραγματοποιούνται στην οικονομική επικράτεια της χώρας. Μέχρι το 2011 η κύρια πηγή για τις καταναλωτικές δαπάνες αποτελούσε η Έρευνα Οικογενειακού Προϋπολογισμού, ενώ από το 2012 και με βάση κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (No 1114/2010) αξιοποιούνται κυρίως στοιχεία από τους Εθνικούς Λογαριασμούς.

Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.

Ταξινόμηση                                                                                                                  

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015, ο ΕνΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων  καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΕνΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.

Με τη δημοσίευση του Φεβρουαρίου 2019, η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου δημοσιεύει τις οικονομικές κατηγορίες του ΕνΔΤΚ όπως υπολογίστηκαν από πιο λεπτομερή δεδομένα.

Μεθοδολογική αλλαγή                                                                                                                  

Με οδηγία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας για συμμόρφωση με τον κανονισμό Νο. 330/2009, από τον Ιανουάριο του 2021 έχει εφαρμοστεί νέος τρόπος υπολογισμού του δείκτη των φρέσκων φρούτων και λαχανικών. O ΕνΔΤΚ του Μαρτίου 2021, με τον δείκτη των φρέσκων φρούτων και λαχανικών όπως υπολογίζονταν μέχρι το 2020, θα ανερχόταν στις 99,80 μονάδες και ο πληθωρισμός στο 0,2%.

Έκτακτη Μεθοδολογική Αναπροσαρμογή

Η εφαρμογή των προληπτικών μέτρων και των σχετικών διαταγμάτων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της νόσου COVID-19 είχε άμεσο αντίκτυπο στη συλλογή συγκεκριμένων τιμών για τον μήνα Μάρτιο 2021. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων ήταν κοινή από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από την εποπτεία και καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat).

Μη Καταγραφή Τιμής

Στις περιπτώσεις που τα προϊόντα/αγαθά ήταν προσωρινά μη διαθέσιμα στο καταναλωτικό κοινό, εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες πρακτικές:

•           οι προσωρινά μη διαθέσιμες τιμές ενημερώθηκαν αυτόματα με βάση την εξέλιξη των τιμών παρόμοιων προϊόντων της ίδιας υποκατηγορίας,

•           εάν δεν υπήρχαν καθόλου διαθέσιμες τιμές σε κάποια υποκατηγορία  επαναλήφθηκαν οι τιμές  του προηγούμενου μήνα και αυτό αφορούσε κυρίως τιμές που δε μεταβάλλονται συχνά όπως πολιτιστικές υπηρεσίες.

Εποχιακά Προϊόντα/Υπηρεσίες

Οι μη διαθέσιμες τιμές των αεροπορικών εισιτήριων εκτιμήθηκαν εφαρμόζοντας τη αντίστοιχη περσινή μεταβολή στις τιμές του προηγούμενου μήνα. Οι μη διαθέσιμες τιμές για διαμονή σε ξενοδοχειακά καταλύματα, εκτιμήθηκαν ώστε να διατηρηθεί ο σύνηθες εποχιακός τους χαρακτήρας.

Συντελεστές Στάθμισης

Οι συντελεστές στάθμισης αγαθών και υπηρεσιών στο καλάθι του ΕνΔΤΚ έχουν υπολογιστεί και αναπροσαρμοστεί ώστε να αντανακλούν τις καταναλωτικές δαπάνες για το έτος 2020 και θα διατηρηθούν σταθεροί για το τρέχον έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Επικοινωνία

Κωνσταντία Παπαγεωργίου: Τηλ:+35722602116, Ηλ. Ταχ.: [email protected]

Άντρη Ευτυχίου: Τηλ:+35725878595, Ηλ. Ταχ.: [email protected]

(ΜΓ/ΣΧ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο