Έλεγχοι Αστυνομίας: Πρόστιμα σε 155 άτομα και δύο ιδιοκτήτες υποστατικών το τελευταίο 24ωρο

2 χρόνια πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Áóôõíïìéêïß êÜíïõí åëÝã÷ïõò óå ðåæïýò ãéá íá äéáðéóôþóïõí áí öÝñïõí ìáæß ôïõò ôï Ýíôõðï Þ ôï çëåêôñïíéêü ìÞíõìá ôçò äÞëùóçò ãéá ôçí ìåôáêßíçóç, êáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôùí ìÝôñùí áðáãüñåõóçò ôçò êõêëïöïñßáò ôùí ðïëéôþí ëüãù êïñùíïúïý, Ëåõêùóßá 14 Éáíïõáñßïõ 2021. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ Σε 155 καταγγελίες ατόμων και 2 ιδιοκτητών υποστατικών για παραβίαση των μέτρων περιορισμού της διασποράς της νόσου του κορωνοϊού προχώρησε η Αστυνομία το τελευταίο 24ωρο. Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, εκπρόσωπος του Κλάδου Επικοινωνίας Αρχηγείου Αστυνομίας ανέφερε ότι από τις 06:00 την Τετάρτη μέχρι τις 06:00 σήμερα, πραγματοποιήθηκαν 9.594 έλεγχοι. Όσον αφορά τους ελέγχους κατά επαρχία, στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκαν 2.063 έλεγχοι και προέκυψαν 26 καταγγελίες πολιτών, στη Λεμεσό πραγματοποιήθηκαν 3.019 έλεγχοι με 71 καταγγελίες πολιτών. Στη Λάρνακα πραγματοποιήθηκαν 1.291 έλεγχοι με 16 καταγγελίες πολιτώ...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο