ΕΚΥΣΥ: Δυσαρέσκεια για απάντηση Εφόρου Φορολογίας για την επιστροφή της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα

4 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Ðïñåßá äéáìáñôõñßáò ðñáãìáôïðïßçóáí óÞìåñá óõíôáîéïý÷ïé ôçò ÅÊÕÓÕ-ÐÅÏ óôïõò äñüìïõò ôçò ËÞäñáò êáé Ïíáóáãüñïõ óôçí Ëåõêùóßá , ÐáñáóêåõÞ 11 Áðñéëßïõ 2014. Νέα επιστολή στον Έφορο Φορολογίας, με κοινοποίηση στον Υπουργό Οικονομικών, απέστειλε η Ένωση Κυπρίων Συνταξιούχων (ΕΚΥΣΥ) στην οποία εκφράζει τη δυσαρέσκειά της για την απάντηση που έλαβε από τον Έφορο, Γιάννη Τσαγκάρη, αναφορικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται στην εξέταση των φορολογικών δηλώσεων για την επιστροφή της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα που αποκόπηκε από τόκους καταθέσεων από το 2016 μέχρι το 2020.Κατεβάστε το  Dialogos AppApple | Android | Huawei Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΥΣΥ, ο Έφορος, απαντώντας, σημείωσε ότι «το Τμήμα Φορολογίας κατά το τελευταίο έτος βρίσκεται σε τροχιά μείωσης της καθυστερημένης εργασίας και με βάση τον εν λόγω προγραμματισμό αναμένεται ότι μέχρι το τέλος 2022, οι φορολογικές δηλώσεις μέχρι και το έτος 2...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο