Εκνευρισμός των μαγαζατόρων για το Safepass

6 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Îåêßíçóáí óÞìåñá ôçí ëåéôïõñãßá ôïõò ôá êáôáóôçìÜôùí ëéáíéêïý åìðïñåßïõ, Ëåõêùóßá 10 ÌáÀïõ 2021. Ôßèåíôáé áðü óÞìåñá óå éó÷ý ôá íÝá ìÝôñá ìå åéóáãùãÞ ôïõ safepass êáé óõãêåêñéìÝíåò ñõèìßóåéò óôï ëéáíéêü åìðüñéï, ôá ó÷ïëåßá, ôïõò ÷þñïõò åóôßáóçò, ôéò åêêëçóßåò, ôéò óõíáèñïßóåéò óå óðßôéá, ôéò áèëçôéêÝò êáé Üëëåò äñáóôçñéüôçôåò. ÐáñÜëëçëá êáôáñãåßôáé ç õðï÷ñÝùóç ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò ãéá äéáêéíÞóåéò êáé ôï êÝñöéïõ ðáñáôåßíåôáé óôéò Ýíôåêá ôï âñÜäõ áíôß óôéò åííÝá. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ Πέραν πάσης λογικής, χαρακτήρισε τους ελέγχους με ραπιτ τεστ ανά 72 ώρες για όσους πολίτες θέλουν να πάνε σε κέντρα εστίασης ο γραμματέας της ΠΑΣΙΚΑ Θάνος Λεβέντης. Αυτό, είπε αποτελεί μια έμμεση υποχρέωση προς τον κόσμο να προβεί σε εμβολιασμό κάτι με το οποίο τασσόμαστε εναντίον, παρά το γεγονός ότι ο σύνδεσμος δεν τάσσεται εναντίον του εμβολια&s...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο