Δημόσια Διαβούλευση για το Τρίτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2021-2023 και για Απολογισμό της Υλοποίησης του Δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Δημόσια Διαβούλευση για το Τρίτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2021-2023 και για Απολογισμό της Υλοποίησης του Δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020

Το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ανακοινώνει ότι από τις 2 Απριλίου 2021 μέχρι τις 19 Απριλίου 2021, θα διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση επί του προσχεδίου του «Τρίτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2021-2023», καθώς και για απολογισμό του «Δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020».

Τα τριετή Εθνικά Σχέδια Δράσης για την Αναπηρία αποτελούν το βασικό εργαλείο επίτευξης των στρατηγικών επιδιώξεων και στόχων που τέθηκαν με την Πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία 2018-2028 που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο με Απόφασή του στις 19.12.2017.

Το περιεχόμενο του προσχεδίου του «Τρίτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2021-2023», καθώς και του απολογισμού του «Δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020» ετοιμάστηκε στη βάση των πληροφοριών και στοιχείων, που συλλέχθηκαν μέσω των σημείων επαφής σε οκτώ Υπουργεία και δύο Υφυπουργεία. Κάθε Υπουργείο/Υφυπουργείο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, εφαρμόζει πολιτικές, μέτρα, προγράμματα και δράσεις που εξυπηρετούν τα άτομα με αναπηρίες, σε όλους τους τομείς ζωής: κοινωνική προστασία και ενσωμάτωση, εκπαίδευση, απασχόληση, προσβασιμότητα σε αγαθά και υπηρεσίες, υγεία, αποκατάσταση, ψυχαγωγία και πολιτισμό.

Τυχόν σχόλια και εισηγήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 19 Απριλίου 2021, συμπληρώνοντας κατάλληλα και αποστέλλοντας το ειδικό για τον σκοπό αυτό έντυπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Το έντυπο και τα πιο πάνω έγγραφα [προσχέδιο του «Τρίτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2021-2023», και απολογισμός του «Δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2018-2020»] βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, στον εξής σύνδεσμο: http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/All/E70B0A820241194BC22586AB003891A0?OpenDocument.

ΕΧ/ΕΧΡ

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο