Δημόσια διαβούλευση για το προσχέδιο της Στρατηγικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2021 – 2027

3 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Δημόσια διαβούλευση για το προσχέδιο της Στρατηγικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2021 – 2027

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, από τις 31 Ιανουαρίου 2022 και για διάρκεια 30 ημερών, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση προσχέδιο της Στρατηγικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2021 – 2027.

Για την επίτευξη των στόχων που έχουν υιοθετηθεί στο πλαίσιο της μετάβασης στην κυκλική οικονομία, το Τμήμα Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο IMPEL και με την παροχή τεχνικής βοήθειας από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει εκπονήσει τη νέα Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2021-2027, με βασικό σκοπό τον καθορισμό του πλαισίου των δράσεων και μέτρων που θα εφαρμοστούν την επόμενη εξαετία στον τομέα διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων. Για τη διαμόρφωση της νέας Στρατηγικής λήφθηκαν υπόψη οι ακόλουθες αρχές:

 • Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διαχείριση των αποβλήτων και επίτευξη των στόχων επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και μείωσης της υγειονομικής ταφής
 • Πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων
 • Εφαρμογή της ιεράρχησης διαχείρισης των αποβλήτων
 • Υιοθέτηση βέλτιστων και οικονομικά βιώσιμων πρακτικών

Συγκεκριμένα, η Στρατηγική περιλαμβάνει καταγραφή των πηγών και των τύπων των δημοτικών αποβλήτων, τις υποχρεώσεις και στόχους που απορρέουν από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες των αποβλήτων, την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά διαχείριση αποβλήτων στην Κύπρο, περιλαμβανομένης της υφιστάμενης υποδομής διαχείρισης αποβλήτων και προβλέψεις όσον αφορά την παραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων, και καθορίζει τα μέτρα και δράσεις για την επόμενη εξαετία.

Τα μέτρα της Στρατηγικής στηρίζονται στην ανάγκη επιτάχυνσης της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Οδηγίες και την πλήρη αξιοποίηση και ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων με στόχο τη διασφάλιση επαρκούς ικανότητας για την κατάλληλη επεξεργασία των μεικτών αποβλήτων. Λαμβάνονται παράλληλα υπόψη οι προγραμματισμένες εξελίξεις για νέες υπηρεσίες και υποδομές για διαλογή στην πηγή και χωριστή συλλογή, οι οποίες θα μειώσουν την παραγωγή μεικτών αποβλήτων.

Τα νέα μέτρα, βασιζόμενα στην εφαρμογή της χωριστής συλλογής των δημοτικών αποβλήτων και την επερχόμενη εφαρμογή των συστημάτων Πληρώνω Όσο Πετώ σε όλες τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, εστιάζουν στην ανάγκη αύξησης της χωριστής συλλογής, της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών για τη διαχείριση των χωριστά διαλεγέντων αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, τα μέτρα αφορούν τους ακόλουθους τομείς:

 • Ενίσχυση δικτύου των υφιστάμενων και δημιουργία νέων υποδομών διαχείρισης των αποβλήτων
 • Μείωση των δημοτικών αποβλήτων που παράγονται και επαναχρησιμοποίηση
 • Βελτίωση των συστημάτων διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού
 • Οικονομικοί πόροι  και εργαλεία
 • Εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση
 • Βελτίωση συλλογής των δεδομένων διαχείρισης αποβλήτων
 • Ενίσχυση του συντονισμού κεντρικής κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης

Tο προσχέδιο της Στρατηγικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2021 – 2027 βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος στη διεύθυνση www.moa.gov.cy/environment.  Σχόλια επί του προσχεδίου μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος μέχρι και την 1.3.2022, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected] .


(ΜΒ/ΣΧ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο