Δημόσια Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Νόμος του 2022»

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Δημόσια Διαβούλευση για το Νομοσχέδιο με τίτλο: «Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Νόμος του 2022»

Το Υπουργείο Υγείας πληροφορεί τους ενδιαφερόμενους ότι το Τμήμα Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (Υγειονομική Υπηρεσία) πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης Νόμος του 2022».

Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εναρμόνιση του Κυπριακού Δικαίου με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

Πέραν της εναρμόνισης του Κυπριακού Δικαίου με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/2184, στο Νομοσχέδιο έχουν μεταφερθεί συγκεκριμένες πρόνοιες από τον εν ισχύι περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμο του 2001 έως 2018 ο οποίος, με την έναρξη ισχύος του νέου Νόμου, καταργείται.

Τα σχετικά έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υγειονομικής Υπηρεσίας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.moh.gov.cy/Moh/mphs/phs.nsf/All/CDC8028DED6CA192C2258837003BEFD0?OpenDocument

Τυχόν σχόλια / εισηγήσεις μπορούν να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 27/05/2022, συμπληρώνοντας κατάλληλα το ειδικό για το σκοπό αυτό έντυπο που βρίσκεται αναρτημένο στην προαναφερόμενη Ιστοσελίδα και αποστέλλοντας το στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

(AΦ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο