Διαφορές μεταξύ της Διαμεσολάβησης και της Διαιτησίας ως Μέθοδοι Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών

1 μήνα πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ). Οι πιο διαδεδομένες είναι η Διαιτησία και η Διαμεσολάβηση. Διαιτησία Η διαιτησία, είναι μια επίσημη διαδικασία παρόμοια με τη δικαστική διαδικασία. Συνήθως η διαιτησία προβλέπεται εκ των προτέρων στους όρους της γραπτής συμφωνίας των μερών. Αυτό σημαίνει ότι τα μέρη, σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη συμφωνία τους, θα παραπέμψουν τη διαφορά τους σε διαιτησία. Η διαιτησία είναι δεσμευτική αφού με τη λήξη της το ανεξάρτητο τρίτο μέρος το οποίο ονομάζεται Διαιτητής, εκδίδει απόφαση την οποία τα μέρη οφείλουν να ακολουθήσουν αφού τέτοια απόφαση είναι εκτελεστή μέσω του δικαστηρίου. Η εξουσία από το δικαστήριο για ακύρωση &de...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο