Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία: Μάρτιος 2021

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Ετήσια Μεταβολή –1,8% 

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Μάρτιο 2021 έφτασε στις 101,5 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2021. Όσον αφορά τη μεταβολή σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρείται μείωση 1,8%. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021, ο δείκτης σημείωσε μείωση 2,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

 

Τον Μάρτιο 2021 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2021 ο δείκτης παρέμεινε σταθερός στον τομέα των μεταλλείων και λατομείων, ενώ σημείωσε αύξηση στους τομείς της μεταποίησης κατά 0,3% και της παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 2,6% και μείωση στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 0,7%.

Όσον αφορά τις μεταβολές σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, παρατηρήθηκαν αυξήσεις στην παροχή νερού και ανάκτηση υλικών (18,7%) και στα μεταλλεία και λατομεία (0,3%) και μείωση στον τομέα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος (-12,6%). Στον τομέα της μεταποίησης δεν σημειώθηκε μεταβολή.

Κατά μεταποιητικό κλάδο, τον Μάρτιο 2021 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκαν αυξήσεις στην παραγωγή βασικών μετάλλων και κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (4,8%), στη βιομηχανία ξύλου (1,6%) και στην κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού, μηχανοκίνητων οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (1,1%), ενώ σημειώθηκαν μειώσεις στην παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών (-0,5%), στην κατασκευή ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (-0,8%) και στη βιομηχανία τροφίμων, ποτών και προϊόντων καπνού (-1,2%).

Πίνακας 1

Οικονομική Δραστηριότητα

Δείκτης (2015=100)

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)

Φεβ

2021

Μαρ

2021

Μαρ 2021/

Φεβ 2021

Μαρ 2021/

Μαρ 2020

Ιαν-Μαρ 2021/

Ιαν-Μαρ 2020

Μεταλλεία και Λατομεία

98,6

98,6

0,0

0,3

0,1

Μεταποίηση

102,0

102,3

0,3

0,0

-0,4

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος

96,7

96,0

-0,7

-12,6

-15,1

Παροχή Νερού και Ανάκτηση Υλικών

109,9

112,8

2,6

18,7

14,3

Γενικός Δείκτης

Εγχώριος

Εξαγωγικός

101,3

101,6

100,1

101,5

101,6

100,9

0,2

0,0

0,8

-1,8

-2,9

3,3

-2,8

-3,9

2,2

Σημείωση: Τα στοιχεία για τον Μάρτιο 2021 στον τομέα της Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος είναι προκαταρκτικά.

Πίνακας 2

Κώδικας NACE

Αναθ.2

Οικονομική Δραστηριότητα

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)

Μαρ 2021/

Φεβ 2021

Μαρ 2021/

Μαρ 2020

Ιαν-Μαρ 2021/

Ιαν-Μαρ 2020

Γ

Μεταποίηση

0,3

0,0

-0,4

10+11+12

Βιομηχανία Τροφίμων, Ποτών και Προϊόντων Καπνού

0,1

-1,2

-1,8

13+14+15

Παραγωγή Κλωστοϋφαντουργικών Υλών, Ειδών Ένδυσης και Δερμάτινων Ειδών

0,0

-0,5

-0,3

16

Βιομηχανία Ξύλου και Κατασκευή Προϊόντων από Ξύλο και Φελλό, εκτός από Έπιπλα

0,3

1,6

1,8

17+18

Κατασκευή Χαρτιού και  Προϊόντων από Χαρτί και Εκτυπώσεις

0,1

0,1

0,1

19+20+21

Παραγωγή Προϊόντων Διύλισης Πετρελαίου, Χημικών Ουσιών και Προϊόντων και Φαρμακευτικών Προϊόντων και Σκευασμάτων

0,0

-0,2

-0,1

22

Κατασκευή Προϊόντων από Ελαστικό και Πλαστικές Ύλες

0,5

0,0

-0,2

23

Παραγωγή Άλλων Μη Μεταλλικών Ορυκτών Προϊόντων

0,3

0,5

0,5

24+25

Παραγωγή Βασικών Μετάλλων και Κατασκευή Μεταλλικών Προϊόντων

1,2

4,8

3,9

26+27

Κατασκευή Ηλεκτρονικών και Οπτικών Προϊόντων και Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού

0,2

-0,8

-0,9

28+29+30

Κατασκευή Μηχανημάτων και Ειδών Εξοπλισμού, Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Λοιπού Εξοπλισμού Μεταφορών

0,4

1,1

0,4

31+32+33

Κατασκευή Επίπλων, Άλλες Μεταποιητικές Δραστηριότητες και Επισκευή και Εγκατάσταση Μηχανημάτων και Εξοπλισμού

0,1

0,4

0,8

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία είναι μηνιαίος δείκτης και αποτελεί σύνθεση των επί μέρους Δεικτών Τιμών Παραγωγού Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς.

Για τις τιμές των προϊόντων που διατίθενται στην εγχώρια αγορά, συλλέγονται οι τιμές πώλησης χωρίς τον ΦΠΑ και άλλους δασμούς ή φόρους στα προϊόντα.

Για τις τιμές των προϊόντων που διατίθενται στην εξωτερική αγορά, συλλέγονται τιμές FOB (free on board) και περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις μέχρι τη φόρτωση του εμπορεύματος στο μέσο μεταφοράς για τον προορισμό εξαγωγής του.

Οι τιμές που επιλέγονται για τον καταρτισμό του δείκτη αναφέρονται, κυρίως, στις συναλλαγές μεταξύ των επιχειρήσεων που παράγουν και πωλούν τα επιλεχθέντα προς τιμοληψία είδη και των επιχειρήσεων που αγοράζουν αυτά, ανεξάρτητα εάν τα είδη αυτά στη συνέχεια χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες για την παραγωγή άλλων προϊόντων ή μεταπωληθούν.

Σκοπός του Δείκτη

Ο μηνιαίος Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία εκφράζει την εξέλιξη των τιμών στους κλάδους των μεταλλείων και λατομείων, μεταποιητικών βιομηχανιών, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής νερού και ανάκτησης υλικών, δηλαδή στους τομείς Β, Γ, Δ και Ε της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Αναθ. 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον δείκτη δεν περιλαμβάνονται η επεξεργασία λυμάτων, η συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων και οι δραστηριότητες εξυγίανσης, δηλαδή οι κώδικες 37, 38.1, 38.2 και 39 του τομέα Ε. Ο δείκτης μπορεί να αποτελέσει μια πρώιμη ένδειξη για πληθωριστικές πιέσεις στην οικονομία. Ο συνολικός δείκτης αναλύεται σε δείκτη για την εγχώρια αγορά και δείκτη εξαγωγών.

Συλλογή στοιχείων

Η συλλογή των δεδομένων για τους κλάδους των μεταλλείων και λατομείων, των μεταποιητικών βιομηχανιών και της ανάκτησης υλικών γίνεται από τη Στατιστική Υπηρεσία με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι τιμές λαμβάνονται μετά την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα από δείγμα επιχειρήσεων. Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου παρέχει στοιχεία κατανάλωσης σε ποσότητα και αξία, ενώ στοιχεία λαμβάνονται και από τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και τις μονάδες αφαλάτωσης.

Μέθοδος υπολογισμού

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία έχει ως έτος βάσης το 2015, δείχνει δηλαδή τη μηνιαία μεταβολή στις τιμές σε σχέση με τον μηνιαίο μέσο όρο των τιμών κατά το 2015. Κατά το έτος βάσης, ο μέσος όρος των Δεικτών Τιμών Παραγωγού για τους δώδεκα μήνες είναι 100,0. Για παράδειγμα, αν ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού για κάποιο μήνα είναι 112,3 για κάποια δραστηριότητα, αυτό σημαίνει ότι οι τιμές για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αυξήθηκαν τον μήνα αυτό κατά 12,3% σε σχέση με τη μέση μηνιαία τιμή του 2015.

Για τον καταρτισμό του ολικού Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, υπολογίζεται ο σταθμισμένος μέσος όρος των επιμέρους δεικτών για τους διάφορους κλάδους της Βιομηχανίας. Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται στη στάθμιση αντικατοπτρίζουν την αξία πωλήσεων των προϊόντων κάθε υποτομέα στο έτος βάσης (2015) σε σχέση με το σύνολο της αξίας πωλήσεων όλων των προϊόντων του τομέα.

Ο καταρτισμός του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών. Ο Δείκτης αποστέλλεται κάθε μήνα στη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat).

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Βιομηχανία

Επικοινωνία

Ευαγγελία Μενελάου: Τηλ.: 22602165, Ηλ. Ταχ.: [email protected]

(ΜΓ/ΕΧΡ)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο