Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση: 3ο τρίμηνο 2021

4 ημέρες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 

Ετήσια Μεταβολή +27,6% 

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 έφτασε στις 101,6 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 27,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.

Κατά οικονομική δραστηριότητα, αυξήσεις σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους κατέγραψαν οι αεροπορικές μεταφορές κατά 95,2%, οι πλωτές μεταφορές κατά 91,1%, η αποθήκευση και οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες κατά 26,6%, οι χερσαίες μεταφορές κατά 23,0% και οι ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες κατά 2,8%. 

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση σημείωσε αύξηση της τάξης του 3,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020.

Σημ.: Στο γράφημα δεν περιλαμβάνεται ο κώδικας NACE 51

Πίνακας

Κώδικας NACE Αναθ. 2

Οικονομική Δραστηριότητα

Δείκτης

(2015=100)

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)

Ιουλ-Σεπ 2020

Ιουλ-Σεπ 2021

Ιουλ-Σεπ 2021/

Ιουλ-Σεπ 2020

Ιαν-Σεπ 2021/

Ιαν-Σεπ 2020

Η

Μεταφορές και Αποθήκευση

79,6

101,6

27,6

3,3

49

Χερσαίες μεταφορές και

μεταφορές μέσω αγωγών

87,0

107,0

23,0

11,5

50

Πλωτές μεταφορές

43,1

82,4

91,1

30,1

51

Αεροπορικές μεταφορές

1.566,3

3.057,4

95,2

18,7

52

Αποθήκευση και υποστηρικτικές δραστητιότητες

75,2

95,2

26,6

1,6

53

Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

126,4

130,0

2,8

3,4

Σημείωση: Οι μεγάλες αυξομειώσεις που παρουσιάζονται στις τιμές του δείκτη για τον κλάδο 51 οφείλονται στο άνοιγμα/κλείσιμο αεροπορικών εταιρειών.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση παρακολουθεί τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις που αφορούν στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των χερσαίων μεταφορών και μεταφορών μέσω αγωγών, των πλωτών μεταφορών, των αεροπορικών μεταφορών, της αποθήκευσης και υποστηρικτικών προς τη μεταφορά δραστηριοτήτων και των ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δραστηριοτήτων.

Συλλογή στοιχείων

Η έρευνα είναι δειγματοληπτική και αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους πιο πάνω κλάδους. Διεξάγεται τηλεφωνικώς, με χρήση τηλεομοιότυπου και με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Τα στοιχεία συλλέγονται σε τριμηνιαία βάση.

Μέθοδος υπολογισμού

Ο Δείκτης παράγεται για τους πέντε κλάδους του Συστήματος Ταξινόμησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE Αναθ. 2) που αποτελούν τον τομέα των Μεταφορών και Αποθήκευσης. Έχει ως έτος βάσης το 2015, δείχνει δηλαδή την μεταβολή στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων για την περίοδο αναφοράς σε σχέση με το μέσο όρο του 2015. Κατά το έτος βάσης, ο μέσος όρος των τριμηνιαίων δεικτών είναι 100.

Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται για τη στάθμιση προέρχονται από τις συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων κατά το έτος βάσης (2015) και αντικατοπτρίζουν τον κύκλο εργασιών κάθε κλάδου σε σχέση με το σύνολο του τομέα.

Ο καταρτισμός του Δείκτη Κύκλου Εργασιών στις Μεταφορές και Αποθήκευση γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών. 

Για περισσότερες πληροφορίες:

Πύλη Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Υπηρεσίες

Προκαθορισμένοι Πίνακες (Excel)

Επικοινωνία

Άντρη Μηλιδώνη: Τηλ:+357 22 602240, Ηλ. Ταχ.: [email protected]

ΕΧ/ΙΚ

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο