ΔΕΕ: Το δίκαιο της Ένωσης δεν αντιτίθεται στις ρυθμίσεις της Μάλτας σχετικά με τον διορισμό δικαστών

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Το δίκαιο της Ένωσης δεν αντιτίθεται στις ρυθμίσεις της Μάλτας σχετικά με τον διορισμό δικαστών, έκρινε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), και συγκεκριμένα ότι "δεν αντιβαίνουν στο δίκαιο της Ένωσης εθνικές διατάξεις κράτους μέλους οι οποίες παρέχουν στον Πρωθυπουργό αποφασιστική εξουσία κατά τη διαδικασία διορισμού των δικαστών, προβλέποντας συγχρόνως την παρέμβαση ανεξάρτητου οργάνου επιφορτισμένου με την αξιολόγηση των υποψηφίων και την παροχή γνώμης". Το ΔΕΕ έκρινε απαντώντας σε ερώτημα του Prim’Awla tal-Qorti Ċivili – Ġurisdizzjoni Kostituzzjonali (πρώτου τμήματος του πολιτικού δικαστηρίου, δικάζοντος ως Συνταγματικό Δικαστήριο, Μάλτα) και στο σκεπτικό του αναφέρει ότι "δεν προκύπτει ότι οι εν λόγω διατάξεις δύνανται να έχουν ως αποτέλεσμα να μη δίδεται η εντύπωση ανεξαρτησίας ή αμεροληψίας των δικαστών, στοιχείο που μπορεί να θίξει την εμπ...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο