Αν χειροτερεύσει η κατάσταση, αντί για χαλαρώσεις θα μιλούμε για μέτρα 

1 χρόνο πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Ðïëßôåò êÜíïõí âüëôá óôï êÝíôñï ôçò ó÷åäüí Üäåéáò Ëåõêùóßáò, 14 Éáíïõáñßïõ 2021. Óå éó÷ý ôÝèçêå áðü ôçí ÊõñéáêÞ ôï ãåíéêü áðáãïñåõôéêü óôéò ìåôáêéíÞóåéò ðïëéôþí ðëçí ïñéóìÝíùí åîáéñÝóåùí, ìå óôü÷ï ôç ìåßùóç ôçò äéáóðïñÜò ôïõ êïñùíïúïý óôçí Êýðñï. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ Σε ανησυχητικό βαθμό η σταδιακή αύξηση κρουσμάτων, λέει ο Καραγιάννης Παρά τη σταθεροποίηση του αριθμού των κρουσμάτων πριν μια με δύο εβδομάδες, τις τελευταίες μέρες παρατηρείται μια σταδιακή αύξηση του αριθμού σε βαθμό που είναι ανησυχητικός, διότι, αργά ή γρήγορα, με τέτοιους αριθμούς θα αυξηθεί και ο αριθμός των νοσηλειών και των εισαγωγών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, δήλωσε στο κυπριακό πρακτορείο ειδήσεων το μέλος της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, καθηγητής Δρ Πέτρος Καραγιάννης. «Αυτή τη στιγμή οι αριθμοί που είναι στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και αυτοί που &eps...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο