ΑΚΕΛ για Παγκόσμια Ημέρα Υγείας: «H παροχή υπηρεσιών υγείας είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο για τους λίγους»

9 μήνες πριν
ΝΕΑ ΚΥΠΡΟΣ | 
Óå åîÜùñç óôÜóç åñãáóßáò êáôÝñ÷ïíôáé óÞìåñá üëïé ïé ãéáôñïß ôïõ äçìüóéïõ ôïìÝá. Ïé éáôñïß ðñïóÞëèáí êáíïíéêÜ óôá íïóïêïìåßá óôéò 07:30, åíþ óôéò 08:30 èá äéáêüøáí ôçí åñãáóßá ôïõò, ãéá íá óõììåôÝ÷ïõí óôç óôÜóç åñãáóßáò, ç ïðïßá èá äéáñêÝóåé ìÝ÷ñé ôéò 14:30. Óôï öùôïãñáöéêü óôéãìéüôõðï áðü ôï Ãåíéêü Íïóïêïìåßï Ëåõêùóßáò, ÄåõôÝñá 1 Öåâñïõáñßïõ 2016.ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ Ανακοίνωση εξέδωσε την Τρίτη (06/04) το ΑΚΕΛ, σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας. Αναλυτικά: Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας και με το σύνθημα ‘’Κτίζοντας ένα δικαιότερο και πιο υγιή κόσμο’’ το ΑΚΕΛ απευθύνει χαιρετισμό εκτίμησης και ευγνωμοσύνης σε όλους όσοι με ευσυνειδησία και αίσθημα ευθύνης υπηρετούν το λειτούργημα της διασφάλισης της υγείας του λαού. Ειδικά αυτές τις μέρες που η Κύπρος όπως και όλη η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει την πανδημία, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας σε &#...
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο